Skip to main content

Thêm, sửa, xóa Đơn Vị Tuyến Dưới

Đơn vị tuyến dưới được sắp xếp theo danh sách cây phân cấp. Sau mỗi đơn vị bạn có bộ công cụ "Đóng lại", "xổ ra", "Thêm đơn vị tuyến dưới", "Sửa tên đơn vị", "Xoá đơn vị"

 

Nhấn vào một đơn vị tuyến dưới, bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị của đơn vị đó. Trang này có đầy đủ các công cụ quản trị cần thiết cho đơn vị được tạo ra, với cấu trúc khá tương đồng với đơn vị hiện tại của bạn.