Skip to main content

Thêm một khóa học mới

Nếu bạn được cấp vai trò "giảng viên", bạn sẽ không thể tự thêm khóa học mới. Để tạo thêm khóa học mới vào hệ thống MGE, bạn cần vai trò "quản trị viên - administrator”, "người tạo khóa học - course creator” hoặc cần có quyền "quản lý - manager”.

  • Từ mục “Quản trị", nhấn chọn Khóa học > Quản lý khóa học và danh mục khóa học.

Thêm khóa học mới.jpg

Cách thêm một khóa học mới

  • Chọn "Tạo khóa học mới" tại khung bên phải.
  • Giao diện tạo khóa học mới hiện lên, tại đây giảng viên có thể tùy chỉnh các cài đặt khóa học và lưu lại.
  • Tiếp theo, bạn chọn "Lưu và trở lại" để quay về trang quản trị khóa học hoặc chọn "Lưu và hiển thị" đến đến trang giao diện khóa học đã tạo.
  • Nếu đã chọn "Lưu và hiển thị", ở trang tiếp theo bạn có thể thêm học viên, giáo viên vào khóa học.