Skip to main content

Sắp xếp các khóa học trong danh mục khóa học

Để sắp xếp các khóa học trong danh mục, "quản trị viên - administrator” hay "người quản lý - manager” sẽ truy cập vào Khu vực quản trị > Khóa học > Quản lý khóa học và danh mục khóa học.

Các khóa học có thể được sắp xếp theo thứ tự giảm dần và tăng dần cũng như theo thời gian được tạo.

Sắp xếp khóa học.jpg

Sắp xếp thứ tự khóa học trong danh mục