Skip to main content

Quản lý các kế hoạch học của doanh nghiệp hoặc học kỳ của nhà trường

Học kỳ là thành tố quan trọng trong nhà trường hoặc trong đơn vị đào tạo có lộ trình đào tạo lớn. Học kỳ quy định thời gian hoạt động của các đối tượng dạy và học. Đồng thời đặt tên về mặt hành chính.

 

Tại trang quản trị của trường, bạn có thể thấy menu "Các kỳ học"

 

Bạn có thể tạo thêm các kỳ học trên hệ thống trường của mình. Cũng như bổ nhiệm thời gian tham gia của các bên tham gia vào khoá học bao gồm: Giảng viên, người thiết kế khóa học, trợ giảng và học viên. 

 

Lưu ý: các bên tham gia vào khóa học này bao gồm: Giảng viên, người thiết kế khóa học, trợ giảng và học viên không phải là những quyền hạn cơ bản hoặc các quyền hạn được quản trị viên cấu hình. Đây là danh sách cứng của các bên liên quan