Skip to main content

Đơn vị tuyến dưới là gì?

Trong một tổ chức, có thể sẽ có nhiều hoạt động vì vậy mà bạn cũng có thể có nhiều nhóm, tổ, phòng ban, khoa với các hoạt động hành chính và giảng dạy khác nhau

 

Nếu bạn là quản trị viên của đơn vị được bổ nhiệm, bạn có thể tìm thấy "Đơn vị tuyến dưới" nằm trong menu điều hướng quản trị viên của đơn vị mình.

 

Bạn có thể thấy danh sách các đơn vị tuyến dưới mà bạn có thể can thiệp và số lượng khóa học (hoặc lớp học) đang có trong đơn vị đó.