Skip to main content

Công cụ hỗ trợ import câu hỏi vào ngân hàng đề

Là công cụ hỗ trợ bạn tạo các câu hỏi trên ngân hàng đề từ các câu hỏi đã có trong file Word của bạn.

Thông thường, MGE sẽ cài đặt sẵn công cụ này trên nền tảng đào tạo trực tuyến của doanh nghiệp/trường học. Để sử dụng công cụ này, bạn vào menu "Quản trị viên", chọn "Import đề".

image-1648446354657.png

Tại đây, quản trị viên có thể import câu hỏi hàng loạt vào ngân hàng đề.