Skip to main content

Cách xóa khóa học

Tương tự như tạo thêm khóa học mới, vai trò giáo viên không có quyền xóa khóa học. Chỉ "quản trị viên - administrator” hay "người quản lý - manager” mới có thể xóa các khóa học. Ngoài ra, “người tạo khóa học - course creators” cũng có thể xóa khóa học mà họ tự tạo ra trong vòng 24 giờ.

Cách 1: Các bước để xóa một khóa học (với vai trò là quản trị viên hoặc người quản lý)

  • Từ mục “Quản trị", nhấn chọn Khóa học > Quản lý khóa học và danh mục khóa học.
  • Tiếp theo, chọn danh mục khóa học và chọn khóa học cần xóa ở màn hình bên phải
  • Nhấn icon xóa bên cạnh tên khóa học

Xóa khóa học.jpg

Thao tác xóa khóa học

Cách 2: Xóa nhiều khóa học bằng cách xóa danh mục (với vai trò là quản trị viên hoặc người quản lý)

  • Tạo một danh mục mới (tạm thời) và đặt tên cho nó là "To be deleted".
  • Chọn và di chuyển các khóa học muốn xóa vào danh mục "To be deleted".
  • Xóa danh mục "To be deleted" và chọn "Xóa tất cả - không khôi phục".

Cách 3: Xóa khóa học bằng cách thay đổi URL (dành cho người tạo khóa học)

"Người tạo khóa học - course creators” có thể xóa khóa học mà mình đã tạo bằng cách chỉnh sửa URL của khóa học từ http://yourmoodlesite.net/course/view.php?id=N thành http://yourmoodlesite.net/course/delete.php?id=N (thay thế 'view' thành 'delete').