Skip to main content

Bổ nhiệm quản trị viên cho Đơn Vị Tuyến Dưới

Để bổ nhiệm quản trị viên mới vào đơn vị tuyến dưới, bạn nhấn vào đơn vị tuyến dưới mà bạn muốn bổ nhiệm trong danh sách đơn vị tuyến dưới của đơn vị mình. Chọn vào mục "Cài đặt"

 

Chọn thẻ "Các quản trị viên" và nhấn nút "+ Quản trị viên đơn vị"

 

Thêm email người bạn muốn bổ nhiệm vào ô, cách nhau bằng dấu phẩy hoặc xuống dòng. Chọn loại quyền hạn mà bạn muốn bổ nhiệm cho danh sách quản trị viên của đơn vị này