Skip to main content

MGE - Hướng dẫn quản lý cơ bản

Hướng dẫn tạo khóa học hoặc lớp học mới từ bảng điều khiển

Khóa học hay lớp học là một phần tử cơ bản bao gồm tài nguyên học tập và các hoạt động học tập di...

Hướng dẫn tạo khóa học hoặc lớp học mới từ menu quản trị viên

Nếu bạn là quản trị viên của trường, bạn cũng có thể tạo khóa học mới từ menu quản trị viên.   ...

Đơn vị tuyến dưới là gì?

Trong một tổ chức, có thể sẽ có nhiều hoạt động vì vậy mà bạn cũng có thể có nhiều nhóm, tổ, phòn...

Thêm, sửa, xóa Đơn Vị Tuyến Dưới

Đơn vị tuyến dưới được sắp xếp theo danh sách cây phân cấp. Sau mỗi đơn vị bạn có bộ công cụ "Đón...

Bổ nhiệm quản trị viên cho Đơn Vị Tuyến Dưới

Để bổ nhiệm quản trị viên mới vào đơn vị tuyến dưới, bạn nhấn vào đơn vị tuyến dưới mà bạn muốn b...

Quản lý các kế hoạch học của doanh nghiệp hoặc học kỳ của nhà trường

Học kỳ là thành tố quan trọng trong nhà trường hoặc trong đơn vị đào tạo có lộ trình đào tạo lớn....

Quản lý quyền hạn của khóa học và đơn vị

Khóa học hay lớp học thường được bổ nhiệm quản lý bởi giáo viên và có bên liên quan tham gia như ...

Công cụ hỗ trợ import câu hỏi vào ngân hàng đề

Là công cụ hỗ trợ bạn tạo các câu hỏi trên ngân hàng đề từ các câu hỏi đã có trong file Word của ...